info@gradinkanegotino.com.mk
+389 43 361 652

НАДА НАЈДОВА

Директор

Администрација

Горан Алтанџиев

советник  секретар

Весна

Недева

      советник сметководител
 

Радица Атанасова

помлад сметководител
договор на дело

Зорица Јовановска

педагог

Весна Нацева

психолог

Валентина
Сакламаева

логопед

Радмила Маркова

дефектолог-приправник

Весна Карапанџова Штипски

ликовен соработник

Зорица Витанова

медицинска сестра

ВОЗРАСНИ ГРУПИ објект МАЈСКИ ЦВЕТ1-ва ЈАСЛИ -2021г

ГОРДАНА НАЈДОВА

неговател

ТРАЈАНКА СТАВРОВА

неговател-приправник

Група од 12-18 месеци -2020 г.

БЛАГИЦА ВЕЦЕСКА

неговател на определено р. вр

САВИЦА ВОЛЧЕВА

неговател

Група од 18-24 месеци -2020 г.

РОДНА ЛАЗАРОВА

неговател

КИРЈАНА КОЛЕВА

неговател-приправник

1-ва воспитна ГРУПА 2019 г.

ЕЛИЗАБЕТА ДИМОВА

воспитувач

МАРИЈА МИШЕВА

неговател

2-ра воспитна ГРУПА 2019 г.

АНА ЈАНЕВА

воспитувач

ЦАНКА ТЕФОВА

неговател

1-ва воспитна ГРУПА 2018 г.

ВЕСНА МАРКОВА

воспитувач-приправник

СТЕФАНИЈА ЗЛАТКОВИЌ

неговател

2-ра воспитна ГРУПА 2018 г.

РАЈНЕ ЧУКАРКОВА

воспитувач

ЉУБИЦА ЈОВАНОВА

неговател

1-ва воспитна ГРУПА 2017 г.

ПАВЛИНКА ВАСИЛЕВА

воспитувач

НЕВЕНКА АРСОВА

неговател

2-ра воспитна ГРУПА 2017 г.

ВИОЛЕТА ПЕТРОВА

воспитувач

РОЗЕАНА ЛЕФТЕРОВА

неговател